Amatör BalıkçılıkFaydalı Bilgiler

Amatör Balıkçılık İzinleri

Amatör Balıkçı Belgesi:
Madde 3

Amatör balıkçılık yapacak T.C. vatandaşı gerçek kişilere müracaatları halinde Amatör Balıkçı belgesi verilir.Bu belge 2 yıl geçerlidir. Belge verilmesinde yaş sınırı aranmaz. Amatör balıkçı belgesi Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince bu sirkülerin 1 nolu ekinde belirtilen forma uygun olarak düzenlenir. Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi alınabilir.

Amatör Balıkçılık Turizmi:
Madde 4

Seyahat acentaları amatör balıkçılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için ” Amatör Balıkçılık Turizmi İzni” almak zorundadırlar. Bu izin yalnız ( A ) grubu seyahat acentalarına bir defaya mahsus, bu avlanma döneminde geçerli olmak üzere Bakanlıkça belirlenen esaslara göre verilir. Ancak, bu izin verilirken avlanma bölgesinin özelliğine göre Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kuruluşlarından olumlu görüş alınması zorunludur. Amatör Balıkçılık Turizm İzni bu Sirküler’in 2 nolu ekinde belirtilen forma uygun olarak düzenlenir.

Özel Avlandırma İzni:
Madde 5

Amatör balıkçılık turizm iznine sahip seyahat acentaları her balık avı partisi için, avın yapılacağı su ürünleri istihsal yerinin özelliğine göre Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğünden yada Orman Bakanlığı’nın mahalli teşkilatından “özel avlandırma izni” almak zorundadır. Amatör balıkçılık yapacak kişiler, bu sirkülerdeki yer, zaman, boy, miktar, avlanma vasıtaları ve diğer yasaklara uymak zorundadır.Bu izin 3 nolu ekte belirtilen forma uygun olarak düzenlenir. Amatör balıkçılık yapacak kişiler, bu Sirküler’deki zaman, yer, boy, miktar, avlanma vasıtaları ve diğer yasaklara uymak zorundadır. Özel Avlandırma İzni alan seyahat acentaları, balık avı partisi sırasında, izin aldıkları kamu kuruluşlarınca refakat etmek üzere görevlendirecek pesonel ve yeter sayıda Balıkçılık Rehberi bulundurmak zorundadır. Bu izinlerde belirtilen tür ve avlaklar dışında av yaptıran, bu Sirküler’e aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayan seyahat acentelerinin, “Özel Avlandırma ve Amatör Balıkçılık Turizm İzinleri” iptal edilir ve iki yıl süre ile yeni bir izin verilmez.

Yabancı Turist Amatör Balıkçılar:
Madde 6

Yabancı turist amatör balıkçılar, 4 üncü ve 5 inci maddede belirtiler esaslar çerçevesinde, bu Sirküler’de yer alan yasak, sınırlama ve yükümlülüklere uymak şartı ile, ormaniçi sularda ve denizlerde Bakanlıkça uygun görülen avlak yerlerinde ve uygun görülen türleri avlayabilirler.

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Kişilerin Amatör Balıkçılık Yapmaları:
Madde 7

Yurdumuzda devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklulardan;

  1. Diğer Devletlerin ülkemizdeki temsilciliklerinde (Büyükelçilik, Başkonsoloslu ve Konsolosluklar) görevli olan, Diplomatik Kimlik (1 inci Sınıf Kimlik) sahibi kişiler, karşılıklık ilkesine bağlı olarak Türkiye’de amatör balıkçılık yapabilirler. Karşılıklık ilkesinin uygulanmasında Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü esas alınır. Bu kişilere “Amatör Balıkçı Belgesi” (Ek-1) verilir.
  2. (a) fıkrası dışında kalan yabancı uyruklu kişiler, Türkiye’de devamlı oturma izni ve ikamet tezkeresinde mukim kaydı bulunsa bile, yabancı uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyrukluları, Türkiye’de ikamet eden henüz Türk vatandaşlık hakkını kazanmamış Türk asıllı göçmenler, ikili anlaşmalar gereğince veya herhangi bir şekilde yabancı ülkelerin diplomatik ve diğer temsilciliklerinde çalışan, ancak diplomatik kimlik sahibi olmayan kişiler ile Türkiye’de bulunan yabancı asker ve sivil personele Amatör Balıkçı Belgesi verilmez. Bu kişiler ancak Amatör Balıkçılık Turizmi çerçevesinde avlanabilirler. Bu kişilerin Amatör Balıkçılık Turizmi dışında avlanmalarına aracı veya vasıta olunması yasaktır.

Amatör Balıkçılık Turizmi Avlanma Bedelleri:
Madde 8

Özel avlandırma izni ile düzenlenecek amatör balıkçılık organizasyonlarında balıkçı başına, balığa çıkılan her av günü için günlük 20 ABD Doları karşılığı Türk Lirası, ava katılma bedeli olaral alınır.

Ayrıca, avlanan her su ürünleri türü için balık başına:

Tür Bedel (ABD $)
Alabalık (Doğal) 25
Gökkuşağı Alabalığı 10
Gobene 20
Yazılı Orkinos 15
Tombik 10
Uzun Kanat Orkinos 25
Lambuka 100
Akya 200
Sazan 5

karşılığı Türk Lirası alınır.

Amatör Balıkçılık Turizmi çerçevesinde yukarıda belirtilen türlerin dışında balık avlanması yasaktır.

Seyahat acenteleri, düzenledikleri balık partilerine katılan amatör balıkçlardan ava katılma ve avlanma bedeli olarak alınacak ABD Doları karşılığı Türk Lirasını, balık partisinin bitimini takip eden en geç 10 (On) gün içinde, ödeme günündeki kur üzerinden “Özel Avlandırma İzni”ni ldıkları Bakanlık İl Müdürlüğü veya ilgili kamu kuruluşunun döner sermayelerine veya mahalli sayman mutemetliklerine yatırmak zorundadırlar.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı